Vedtekter

Sist endret på årsmøtet 2010.

§1. FORMÅL

Øvre Disen Velforening er partipolitisk nøytralt, og foreningens oppgaver er:

 • å fremme medlemmenes felles interesse i distriktet, og virke for stedets forskjønnelse og trivsel. Foreningen opptar til behandling enhver sak som kan tjene disse formål
 • å arrangere tilstelninger av opplysende eller underholdende art.

Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker som har interesse.

§2. MEDLEMSKAP

Enhver som bor eller har eiendom innen velforeningens område og som betaler den fastlagte kontingent, kan bli medlem. Foreningens geografiske virkeområde fremgår av vedlagte kart og/eller beskrivelse, som utgjør en del av vedtektene. Andre kan bli medlem etter godkjenning av styret.

Ett medlemskap har én stemme.

§3. KONTIGENT OG ANDRE INNTEKTER

Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales forskuddsvis til kassereren. Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen regnskapsårets utgang, kan strykes etter forutgående varsel fra kassereren. Vedkommende har da ikke medlemsrettigheter før skyldig kontingent er betalt.

For å skaffe midler til foreningens virksomhet kan styret arrangere lotteri, bingo 0.l.

§4. FORENINGENS LEDELSE

Foreningen skal ledes av et styre som skal bestå av seks medlemmer: Formann, nestformann, sekretær, kasserer og to styremedlemmer, samt en varamann.

Varamann har møteplikt på styremøtene, men ikke stemmerett ved fulltallig styre.

Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant formann eller nestformann, er tilstede.

Formann, eller i hans fravær nestformann, leder styrets møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende formann dobbelstemme.

Alle saker og all korrespondanse skal legges frem på styremøtet. Styrets vedtak skal protokolleres. Styret har disposisjonsrett over foreningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til foreningens formål (§1). Alle utbetalinger av kassa utover ordinære driftsutgifter skal godkjennes av styret og anvises av formann og kasserer i fellesskap.

Eventuelle komiteers arbeidsområde fastsettes av styret.

Regnskapsåret går fra 1/1 til og med 31/12.

Medlemsmøter

Medlemsmøter avholdes når styret finner de nødvendig, og skal bekjentgjøres med minst 8 dagers varsel. Lovlig bekjentgjort medlemsmøte har besluttende myndighet. også i bevillingsspørsmål.

Beslutninger fattes ved alminnelig flertall, og hvis det forlanges, ved skriftlig avstemming.

Årsmøtet

Foreningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 14 dagers varsel. Styrets beretning og revidert regnskap for foregående år legges frem i forbindelse med årsmøtet.

Årsmøtet behandler:

 • Årsmelding.
 • Regnskap.
 • Innkomne forslag.
 • Valg i henhold til §5.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 1. februar.

Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

Det velges dirigent til å lede årsmøtet. Denne må gjerne være styrets formann.

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det påkrevet eller når minst 1/3 av medlemmene kommer med skriftlig krav om det.

§5. VALG

Årsmøtet skal velge:

 • styreleder
 • fem styremedlemmer og et varamedlem
 • to revisorer
 • valgkomité på tre medlemmer
 • huskomité på 5 medlemmer
 • eventuelle komitéer som det måtte være behov for

Styremedlemmene velges for 2 år. Det tilstrebes at man får maksimalt 50% utskifting av styremedlemmer hvert år. Valgkomité velges for 1 år. Huskomiteen består av leder og 4 medlemmer hvorav 3 er på valg det ene året og 2 det andre året. Revisorer velges for 1 år.

Styret skal ha:

 • styreleder
 • nestleder
 • sekretær
 • kasserer
 • to styremedlemmer
 • en varamann

Det valgte styre fordeler postene i forbindelse med sin konstituering på første styremøtet etter årsmøtet

Samtlige kan gjenvelges. Ethvert medlem bør motta valg, men kan frasi seg valg i like lang tid som han/hun har fungert.

Formenn i de respektive komiteer har møteplikt på styremøtene, men har ikke stemmerett.

Øvre Disen Vel’s Dameforening er selvadministrerende og formann har anledning til å møte på styremøtene, dog uten stemmerett.

§6. OPPLØSNING AV VELFORENINGEN

Oppløsning av velforeningen kan bare skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og med stemmetall som utgjør minst 2/3 av foreningens samlede medlemstall.

Hvis forslag om oppløsning far 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer, men ikke av foreningens samlede medlemstall, skal saken legges frem for ekstraordinært årsmøte. Det ekstraordinære årsmøtet gjør vedtak om oppløsning endelig dersom 3/4 av de fremmøtte stemmer for forslaget.

Ved oppløsning av foreningen skal dens eiendom og midler tilfalle kulturelle og samfunnsnyttige formål innen foreningens virkeområde. Forslaget fremsettes av styret, men avgjøres av årsmøtet med alminnelig flertall.

Comments are closed.