Aktuelle saker

Utbygging i Årvollveien 72

Last modified on 2011-02-04 11:41:20 GMT. 0 comments. Top.

Niels Torp AS arkitekter har, på vegne av Vika Utvikling AS sent planinitiativ for reguleringsplan for Årvollveien 72. De ønsker å utvikle et boligprosjekt med 100 leiligheter fordelt på 2 – 3 bygninger, hvorav den ene i 9 etasjer, der Hustvedts lager ligger i dag.

Øvre Disen vel er sterkt kritisk til en slik utbygging. som vil belaste særlig veinettet i området. Kapasiteten på barnehager og skoler er heller ikke slik at ytterligere 100  familier kan betjenes.

Vi har sendt en uttalelse til Plan- og Byggningsetaten, med kopi til utbygger og til Bjerke bydel. Den kan lastes ned her.

Miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 25.01.2010 og har fattet følgende vedtak:

Bydel Bjerke har følgende bemerkninger:

Bydel Bjerke er i utgangspunkt positiv til at planområdet utvikles fra industri og lager til boligområde, da det ligger som en naturlig del av i boligområdet som i dag finnes, og som er under utvikling. Planområdet har også god tilgjengelighet til marka, med sin plassering i randsonen.

Bydel Bjerke går sterkt imot en så høy utnyttelse som det er lagt opp, med så mange boligenheter, som forslaget legger opp til. Bydelen har erfart etter byggingen av boligprosjektet Årvollskogen, at Årvollveien i dette området på ingen måte er dimensjonert for den trafikken og parkeringsbehovet som eksisterer i dag. Bydelen har fått flere henvendelser om trafikksituasjonen i veien fra beboere i området.  Situasjonen vil samtidig forverres når boligprosjektet i Årvollveien 70 er ferdigstilt.

Bydel Bjerke motsetter seg en høy utnyttelsesgrad blant annet fordi området har dårlig kollektivdekning. Nærmeste kollektivholdeplass er bussholdeplass i Rødbergveien, som ligger ca 1000 m unna planområdet. Avstanden til nærmeste dagligvareforretning er over 1000 m unna, og barnehager og skoler i området har ikke kapasitet til å dekke et økt behov. Bydel Bjerke ber om at det prosjekteres en barnehage på området.

Bydel Bjerke mener at planområdet vil være best egnet med en lav utnyttelsesgrad, bestående av rekkehus eller lignende boligtyper som passer til barnefamilier, da det er stor etterspørsel etter dette i denne delen av Oslo.

Last modified on GMT. 0 comments. Top.

Last modified on GMT. 0 comments. Top.

Trafikksituasjonen på Årvoll

Last modified on 2011-02-20 10:01:32 GMT. 0 comments. Top.

Trafikken på Årvoll, særlig i Årvollveien, har økt dramatisk de siste 5 årene. Årsakene til dette er selvsagt mange nye boliger, over 350 på Østreheim og Årvollskogen, men også fortetting i området generelt.

Med de planlagte 50 boenheter i Årvollveien 70, den planlagte barnehage i Østreheimsveien 28/32 og et ridesenter med 40-50 hester øverst i Østreheimsveien, vil vi få en ny kraftig økning. Bare barnehagen med 120 plasser vil formodentlig føre til ca. 400 ekstra bilbevegelser øverst i Østreheimsveien og på veiene forøvrig (inn og ut for å levere, inn og ut for å hente).

Dette er når utbyggingene er ferdige. I den tiden pukkverket til ridesenteret opererer vil situasjonen i Årvollveien være helt utålelig. Vi som bor her husker situasjonen da Skytterlaget bygde sin støyvoll.  Den er jo liten i forhold til den kollen som nå skal sprenges vekk.

Nå viser det seg at utsprengning og bortkjøring av stein fra ridesentertomten sannsynligvis faller sammen med utbyggingen av Årvollveien 70. Det vil øke trafikken til helt uakseptable nivåer i lange tider.

Vi har dessuten en betydelig busstrafikk i Årvollveien. Det er fint å ha et godt kollektivtilbud, men i dag går det en buss hvert 92. sekund i Årvollveien i den travle tiden. Når anleggstrafikken kommer på toppen av dette, blir det helt håpløst.

Vi i Øvre Disen vel (og Bjerke Storvel) har gjentagne ganger bedt om en overordnet vurdering av trafikksituasjonen på Årvoll. Slik det er nå, vurderes hver utbygging for seg, og konklusjonen er alltid at denne utbyggingen alene ikke fører til uakseptable trafikkøkninger.  Det minner om det gamle folkeeventyret: Klarer du den så klarer du den.

Sprenging og knusing – ridesenteret

Last modified on 2014-03-02 15:30:47 GMT. 0 comments. Top.

Sprenging4

Sprenging, knusing og bortkjøring av de ca 100 000 kubikkmeter stein kollen på tomten består av startet 1. oktober, og vil pågå i godt over et år. Turveien inn til marka vil ikke være særlig hyggelig det året, hvis den i det hele tatt kan brukes.

Det er grunn til å anta at det støyproblemet Årvollskogen har med skytebanen, vil fortone seg bagatellmessig i forhold til hva de vil oppleve i denne prosessen.

Her kan du laste ned utbyggerens egen beskrivelse av prosessen.

Last modified on GMT. 0 comments. Top.

Revidert grøntplan for Oslo

Last modified on 2011-02-04 11:42:34 GMT. 0 comments. Top.

Det er nå kommet et utkast til revidert grøntplan for Oslo.

Bakgrunn:

Stor befolkningsvekst og fortetting av byggesonen medfører økt utbyggingspress på ubebygde områder, inkl. grøntområder, samt mer belastning på eksisterende grøntområder. I tillegg er det et økt behov for nye grøntområder.

Plan- og bygningsetaten er gitt i oppdrag å revidere gjeldende Grøntplan (vedtatt 15.12.93).

I kommuneplan 2004 står det:
”Det skal foretas en gjennomgang og oppdatering av Grøntplanen, ..”

Byøkologisk program 2002-2014 fastslår:
”…kommunedelplanen for grønnstruktur tas opp til revisjon for å tilpasses føringene i Byøkologisk program”

Detaljer om planen kan du laste ned på PBEs hjemmesider.

Bjerke Storvel har avgit en høringsuttalelse. Den kan du laste ned her: Høringsuttalelse.

Trikk til Tonsenhagen

Last modified on 2014-01-30 21:15:16 GMT. 4 comments. Top.

Det har vært stille lenge rundt dette prosjektet. Nå har imidlertid PBE sendt ut kunngjøring om offentlig ettersyn, med forslag til detaljregulering og konsekvensanalyse. Kommentarfrist er 29/7-2013.  Alle aktuelle dokumenter er tilgjengelig på PBEs hjemmeside. saksnummer er 201004818.

Du finner dokumentene her.

Det ble holdt folkemøte om TRIKK TIL TONSENHAGEN onsdag 21. august 2013 på Kulturloftet, Årvoll Gård. Se Ruters presentasjon her. Her ligger Rambølls støyberegning.

 

Årvoll senter

Last modified on 2011-09-22 17:24:22 GMT. 0 comments. Top.

Byrådet har gitt klarsignal til USBL for å bygge 39 boliger på toppen av et nytt Årvollsenter. Inkludert i planene er 150 underjordiske parkeringsplasser. Det betyr betydelig trafikk, og inn-og utkjøring i øverste del av Bård Skolemesters vei, som er skolevei for elevene ved Årvoll skole. Årvoll skole er byens største, regnet etter elevtall.

Trafikksituasjonen i Årvollveien har blitt vanskeligere og vanskeligere de siste årene, med utbyggingen av Årvollskogen og Østreheim boligsameier med over 400 boenheter. I tillegg planlegges et ridesenter og nå også barnehage øverst i Østreheimsveien, samt bygging av over 50 boenheter i Årvollveien 70. Vi får inderlig håpe at dette klarsignalet innebærer at byrådet har til hensikt å gjøre noe gjennomgripende med trafikksituasjonen på Årvoll, og ikke bare lar det utvikle seg ukontrollert.

Årvoll ridesenter

Last modified on 2013-06-06 12:07:50 GMT. 0 comments. Top.

Ridesentertomta er nå solgt til Vedal Utvikling AS. Hva den skal brukes til er helt i det blå. Øvre Disen velforening har kontakt med Vedal, og er blitt lovet at naboer og velforening skal bli tatt med på råd når utnyttelse av tomten skal bestemmes.

One Response to “Aktuelle saker”

 1. lillian samuelsson says:

  kommentarer til ridesenteret:

  jeg bor i årvollvieien , det er helt utrolig at man får lov å ha et pukkverk midt i bebyggelsen med alt det det innebærer av støv/brål og sprenging. er veldig overrasket hvor lite området er beskyttet mhp barn etc.
  Og all kjøring til ridesenteret når dette er ferdig vil da gå gjennom boligområdert hvor det er masse barn. For mange år siden ble det jo vedtatt med bommen som går fra Årvoll /lofthus pga vern om barn , trafikkstøy for bebyggelsen. Dette vil nå bli en utfordring , bare litt høyere opp på Årvoll… man kan virkelig lure på hvordan dette har gått igjennom hos kommunen.
  vet også at noen har vært veldig opptatt av dette i nabolaget , men ikke nådd frem hos kommune/myndigheter…. lukter det litt svidd av hele greie tro?

  mvh

  lillian